HADIS EKONOMI KEUNTUNGAN TANPA MENANGGUNG RISIKO

(Syarḥ dan Kritik dengan Metode Takhrîj)

  • Husni Husni Faculty of Islamic Economics and Business IAIN Lhokseumawe
Keywords: Takhrij, Profit, Risk, Hadith

Abstract

Hadith prohibition of taking profits without taking risks is one of the important traditions. This hadith is one of the foundations of the principle of al-kharâj bi al-dhamân. From the various narrations that exist, this hadith is categorized as shaḥîḥ with a continuous sanad and maknawi qualified hadith mutawâtir. From this point of view, the hadith gives the science of dharûrî. From the point of meaning there is no significant disguise on the hadith. However, at least, there are four most important obstacles in the application of the hadith.

Keywords: Takhrij, Profit, Risk, Hadith

References

Abû Dâwud, Sulaymân bin al-Asy’âts al-Sajastânî (w. 275 H), t.th., Sunan Abi Dâwud. Pen-tahqîq: Muḥammad Muhy al-Din ‘Abd al-Hamid, Beirut: Maktabah al-‘Ashriyyah,

Abû Dâwud, Sulaymân bin Dâwud bin al-Jârûd al-Bashrî al-Thayalâsî (w. 204 H), 1999, Musnad Abi Dâwud al-Thayalâsî, Pen-tahqîq: Muḥammad ‘Abd al-Muhsin al-Turmiy, Ardh al-Liwa`: Hajar,

Ad., Endang Soetari, 2008, Ilmu Hadits; Kajian Riwayah dan Dirayah, Edisi Baru, Cet. Ke-5, Bandung: Mimbar Pustaka,

Al-Azadî, Al-Rabî’ bin Ḥabîb bin ‘Umar al-Bashrî (w. 103 H), 1415 H, Musnad al-Rabî’ bin Ḥabîb, Pen-tahqîq: Muḥammad Idris dan ‘Asyur bin Yûsuf, Beirut: Dar al-Hikmah

Al-Baghawî, Abu Muḥammad al-Ḥusayn bin Mas’ûd bin Muḥammad bin al- Farra` al-Syafi’iy (326-516 H), 1983, Syarḥ al-Sunnaḧ, Cet. Ke-2, Pen- tahqîq: Syu’ayb al-Arna`uth, Beirut: al-Maktab al-Islâmî

Al-Baghdâdî, Abu Isḥâq Ibrâhîm bin Isḥâq bin Ibrâhîm bin Basyyir al-Ḥarbî (198-285 H) , 1985, Gharîb al-Ḥadîts, Pen-tahqîq: Sulaymân bin Ibrâhîm Muḥammad al-‘Ayid, Jeddah: Markaz al-Bahts al-‘Ilmî wa Ihya` al-Turâts al-Islâmî

Al-Bayhâqî, Aḥmad bin al-Ḥusayn ‘Alî bin Mûsâ al-Khusrawjirdî al-Khurasânî Abû Bakr (w. 458 H), , 2003al-Sunan al-Kubrâ, Pen-tahqîq: Mushthafa ‘Abd al-Qadir ‘Atha, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah

--------, 1989, al-Sunan al-Shagir, Pen-tahqîq: ‘Abd al-Mu’thiy Amin Qal’ajiy, al-Manshûrah: Dar al-Wafa`

--------, 1991, Ma’rifaḧ al-Sunan wa al-Atsar, Pen-tahqîq: ‘Abd al-Mu’thiy Amin Qal’ajiy, Beirut: Dar Qutaybah

Al-Bukhârî, Abi ‘Abdillâh Muḥammad bin Ismâ’îl (194-256 H), 2002, Sḥahîḥ al-Bukhârî, Beirut: Dar Ibn Katsir

Al-Dârimî, Abû Muḥammad ‘Abdillâh bin ‘Abd al-Raḥman bin al-Fadhl bin Bahram bin ‘Abd al-Shamad al-Tamîmî al-Samarqandî (w. 255 H), 1420 H, Sunan al-Dârimî, Pen-tahqîq: Ḥusayn Salim Asad al-Dârânî, Riyadh: Dâr al-Mughnî

Al-Dâruquthnî, Abû al-Ḥasan ‘Alî bin ‘Umar bin Aḥmad bin Mahdî bin Mas’ûd bin al-Nu’mân bin Dinar al-Baghdâdî (w. 385 H), 2001, Sunan al- Dâruquthnî, Pen-tahqîq: ‘Adil Aḥmad ‘Abd al-Mawjud dan ‘Alî Muḥammad Mu’awwadh, Beirut: Dar al-Ma’rifaḧ

Al-Fâkihî, Abû ‘Abdillâh Muḥammad bin Isḥâq bin al-‘Abbâs al-Makkî (w. 272 H), 1994, Akhbâr Makkah fî Qadîm al-Dahr wa Ḥadîtsih, Pen-tahqîq: ‘Abd al-Malik ‘Abdillâh Dahyisy, Beirut: Dâr Khadhr

Al-Ḥâkim, Abi ‘Abdillâh Muḥammad bin ‘Abdillâh al-Naysâburî (321-405 H), 2002, al-Mustadrak ‘Ala al-Sḥahîḥayn, Pen-tahqîq: Mushthafa ‘Abd al- Qadir ‘Atha, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah

Hamud, Samiy, 1092 H, Bay’ al-Murâbahah li al-Amir bi al-Syira`, Kairo: Majallah Majma’ al-Fiqh al-Islamiy

Al-Ḥumayrî, Abû Bakr ‘Abd al-Razzâq bin Hammâm bin Nafi’ (w. 211 H), 1403 H, al-Mushannaf, Pen-tahqîq: Ḥabîb al-Raḥman al-A’zhamiy, India: al-Majlis al-‘Ilmiy

Al-Ḥuwaynî, Abi Isḥâq al-Atsrî, 1988, Ghawts al-Makdûd fi Takhrîj Muntaqâ Ibn al-Jârûd, Beirut: Dar al-Kitâb al-‘Arabiy

Ibn Abî Syaybaḧ, Abû Bakr ‘Abdillâh bin Muḥammad al-‘Isiy al-Kufî (159-235 H), 2004, al-Mushannaf, Pen-tahqîq: Muḥammad bin ‘Abdillâh al- Jum’ah dan Muḥammad bin Ibrâhîm al-Lahidan, Riyadh: Maktabah al- Rusyd

Ibn al-Atsîr, Majd al-Dîn Abû al-Sa’adat al-Mubârik bin Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Abd al-Karîm al-Syaybânî al-Jazarî (w. 606 H), 1979, al-Nihâyaḧ fî Gharîb al-Ḥadîts, Pen-taḥqîq: Thaahir Aḥmad al-Zâwî dan Maḥmûd Muḥammad al-Thanâḥî, Beirut: al- Maktabah al-‘Ilmîyaḧ

Ibn al-Jawzî, Abu al-Faraj ‘Abd al-Raḥman bin ‘Alî bin Muḥammad bin ‘Alî (510-597 H), 2004, Gharîb al-Ḥadîts, Pen-tahqîq: ‘Abd al-Mu’thiy Amin Qal’ajiy, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah

Ibn Baththâl, Abu al-Ḥasan ‘Alî bin Khalaf bin ‘Abd al-Malik al-Bakrî al- Qurthubî (w. 449 H), 2003, Syarḥ Sḥahîḥ al-Bukhârî, Riyadh: Maktabah al-Rusyd

Ibn Ḥajar al-‘Asqalânî, Abû al-Fadhl Aḥmad bin ‘Alî bin Muḥammad bin Aḥmad (w. 852 H), 2003, Bulûgh al-Marâm min Adillaḧ al-Aḥkâm, Pen-tahqîq: Samîr bin Amîn al-Zhâhirî, t.tp.: t.p.

--------, t.th., Fatḥ al-Bârî Syarḥ Sḥahîḥ al-Bukhârî, Pen-taḥqîq: Muḥammad Fu`ad ‘Abd al-Bâqî, t.tp.: al-Maktabah al-Salafîyaḧ

Ibn Mâjaḧ, Abu ‘Abdillâh Muḥammad bin Yazîd al-Qazwaynî (w. 273 H), 2009, al-Sunan (Sunan Ibn Mâjaḧ), Pen-tahqîq: Syu’ayb al-Arna`uth, dkk., Beirut: Dar al-Risalah al-’Alîmiyyah

Ibn Manzhûr, Muḥammad bin Mukram (w. 711 H), t.th., Lisân al-'Arab, Beirut: Dar Shadir

Ibn Rajab, Zayn al-Dîn Abî al-Faraj ‘Abd al-Raḥman Ibn Syihâb al-Dîn al- Baghdâdî (w. 975 H), 1422 H, Fatḥ al-Bârî Syarḥ Sḥahîḥ al-Bukhârî, al-Dimam: Dâr Ibn al-Jawzî

Ibn Taymîyaḧ, Taqî al-Dîn Abû al-‘Abbâs Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalîm al-Harânî (w. 728 H), t.th., al-Ḥisbaḧ fî al-Islâm (Wazhîfaḧ al-Ḥukûmaḧ al- Islâmîyaḧ), Beirut Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah

Al-Jazîrî, ‘Abd al-Raḥman (w. 1360 H), 2003, al-Fiqḧ 'Ala al-Madzâhib al- Arba'aḧ, Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah

Al-Karamî, Aḥmad ‘Ajjâj, 2006, al-Idâraḧ fî ‘Ashr al-Rasûl Shallallâh ‘Alayh wa Sallam, Kairo: Dâr al-Salâm

Al-Kasânî, Abû Bakr bin Mas'ûd (w. 587 H), 2003, Badâ`i' wa al-Shanâ`i' fi Tartîb al-Syarâ`i', Pen-tahqîq: ‘Alî Muḥammad Mu’awwadh dan ‘Adil Aḥmad ‘Abd Mawjud, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah

Al-Kasymîrî, Muḥammad Anwar Syâh Ibn Ma’zham Syâh al-Hindî (w. 1353 H), t.th., al-‘Urf al-Syadzî Syarḥ Sunan al-Tirmidzî, Pen-tahqîq: Mahmud Aḥmad Syakir, t.tp.: Mu`assasah Dhuha

Al-Kâtib al-Baghdâdî, Qudâmaḧ bin Ja’far bin Qudâmaḧ bin Ziyâd (w. 337 H), 1981, al-Kharâj wa Shinâ’aḧ al-Kitâb, Pen-tahqîq: Muḥammad Ḥusayn al-Zabidiy, Irak: Dar al-Rasyid

Al-Khaththâbî, Ḥamîd bin Muḥammad bin Ibrâhîm (w. 388 H), 1982, Gharîb al-Ḥadîts, Pen-tahqîq: ‘Abd al-Karîm Ibrâhîm al-‘Azbawî, Beirut: Dar al-Fikr

Al-Kittânî, Muḥammad ‘Abd al-Hayy bin ‘Abd al-Kabîr bin Muḥammad al- Ḥusnî al-Idrîsî ‘Abd al-Hayy (w. 1382 H), t.th., Nizhâm al-Ḥukûmaḧ al-Nabawîyaḧ (al-Tarâtîb al-Idârîyaḧ), Pen-tahqîq: ‘Abdullâh al- Khalidî, Beirut: Syirkah Dâr al-Arqam bin Abî al-Arqam
Al-Laḥjî, ‘Abdullâh bin Sa’îd Muḥammad ‘Ubbâdî al-Ḥadhramî al-Syaḥârî, 1388 H, Îdhâḥ al-Qawâ'id al-Fiqhîyaḧ li Thullâb al-Madrasaḧ al- Shûlatîyah, Makkah: Mathba’ah al-Madaniy

Al-Maydânî, ‘Abd al-Ghanî al-Ghanimî al-Dimasyqî (w. 1298 H), t.th., al- Lubâb fi Syarḥ al-Kitâb, Pen-tahqîq: Muḥammad Muhy al-Dîn ‘Abd al- Hamid, Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmîyaḧ

Al-Mubârakfûrî, Muḥammad ‘Abd al-Raḥman bin ‘Abd al-Raḥîm Abû al-‘Alâ` (w. 1353 H), t.th., Tuḥfaḧ al-Aḥwadzî bi Syarḥ Jâmi' al-Tirmidzî, Pen- tahqîq: Ra`id bin Shabriy bin Abi ‘Ulfah, Amman: Bayt al-Afkar al- Dawliyyah

Al-Munâwî, Muḥammad ‘Abd al-Ra`uf (w. 1031 H), 1972, Faydh al-Qadîr Syarḥ al-Jâmi' al-Shaghîr, Cet. Ke-2, Beirut: Dar al-Ma’rifaḧ

---------, 1410 H, al-Ta'ârîf, Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir

Al-Nasâ`î, Aḥmad bin Syu’ayb Abu ‘Abd al-Raḥman (w. 303 H), 2001, al- Sunan al-Kubrâ, Pen-tahqîq: Ḥasan ‘Abd al-Mu’im Syalabî, Beirut: Mu`assasaḧ al-Risâlaḧ

--------, t.th., Sunan al-Nasâ`î (bi Aḥkâm al-Albaniy), Pen-tahqîq: Abu ‘Ubaydah Masyhur bin Hasan Al Salman, Riyadh: Maktabah al-Ma’arif

Al-Naysâburî, ‘Abdullâh bin ‘Alî bin al-Jârûd Abû Muḥammad (w. 307 H), 1988, al-Muntaqâ min al-Sunan al-Musnaddaḧ ’An Rasûlillâh SAW, Pen-tahqîq: ‘Abdullâh ‘Umar al-Bârûdî, Beirut: Mu`assasaḧ al-Kitâb al-Tsaqâfaḧ

Nilsson, Eric, Capitalism: Power, Profits, and Human Flourishing. t.tp.: t.p., 2007

Al-Nukrî, al-Qâdhî ‘Abd Rabb al-Nabî bin ‘Abd Rabb al-Rasûl al-Aḥmad, 2000, Dustûr al-‘Ulamâ` (Jâmi' al-‘Ulûm fi Ishthilâḥât al-Funûn), Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah

Al-Qâdhî, Abu al-Fadhl ‘Iyâdh al-Yahshabî (w. 544 H), 1998, Ikmâl al- Mu’allim Syarḥ Sḥahîḥ Muslim (Syarḥ Sḥahîḥ Muslim li al-Qâdhî ‘Iyâdh), Pen-tahqîq: Yaḥyâ Ismâ’îl, al-Manshûria: Dar al-Wafa`

Al-Qusyayrî, Abu al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjâj bin Muslim al-Naysâburî (201-261 H), 1330 H, Sḥahîḥ Muslim, t.tp.: Dâr al-Khilâfaḧ al-‘Ulyah

--------, 1991, Sḥahîḥ Muslim, Pen-tahqîq: Muḥammad Fu`ad ‘Abd al-Baqiy, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah

Al-Râzî, Muḥammad bin Abî Bakr bin 'Abd al-Qadir (w. 666 H), 1995, Mukhtâr al-Shaḥâḥ, Beirut: Maktabah Libanan Nâsyiraḧ

Al-Subkî, Tâj al-Dîn ‘Abd al-Wahhâb bin ‘Alî Ibn ‘Abd al-Kâfî (w. 771 H), 1991, al-Asybâh wa al-Nazhâ`ir, Pen-tahqîq: ‘Adil Aḥmad ‘Abd al- Mawjud dan ‘Alî Muḥammad ‘Awwadh, Beirut: Dâr al-Kutub al- ‘Ilmîyaḧ

Al-Suyûthî, ‘Abd al-Raḥman bin Abi Bakar (w. 911 H), 1983, al-Asybâh wa al- Nazhâ`ir fi Qawâ'id wa Furu’ Fiqh al-Syafi’iyyah, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah

--------, t.th., al-Fatḥ al-Kabîr fî Dhamm al-Ziyâdaḧ Ilâ al-Jâmi' al-Shaghîr, Pen- taḥqîq: Yûsuf al-Nabhânî, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Arabî

Al-Syâthibî, Ibrâhîm bin Mûsâ bin Muḥammad al-Lakhmî al-Gharnâthî (w. 790 H), 1997, al-Muwafaqat, Taqdim: Bakar bin ‘Abdillâh Abu Zayd, al-Khubar: Dar Ibn ‘Affan

Al-Syaybânî, Abu ‘Abdillâh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilal bin Asad (164-241 H), 1997, Musnad al-Imâm Aḥmad bin Ḥanbal, Pen- tahqîq: Syu’ayb al-Arna`uth dkk., Beirut: Mu`assasaḧ al-Risâlaḧ

Al-Tamîmî, Muḥammad bin Ḥibbân bin Aḥmad bin Ḥibbân bin Mu’âdz bin Ma’bad Abû Hâtim (w. 354 H), t.th., Sḥahîḥ Ibn Ḥibbân bi Tartib Ibn Bilban, Pen-tahqîq: Syu’ayb al-Arna`uth, Beirut: Mu`assasah al- Risalah

Al-Thabrânî, Sulaymân bin Aḥmad bin Ayyûb bin Muthir al-Lakhmî al-Syamî Abû al-Qâsim (260-360 H), 1995, al-Mu’jam al-Awsath, Pen-tahqîq: Abu Mu’âdz Tharîq bin ‘Awdhillâh bin Muḥammad dan Abu al-Fadhl ‘Abd al-Muhsin bin Ibrâhîm al-Ḥusaynî, Kairo: Dâr al-Ḥaramayn

--------, 1404 H, al-Mu’jam al-Kabîr, Pen-tahqîq: Muḥammad ‘Abd al-Majid al- Salafî, Kairo: Maktabah Ibn Taymîyaḧ

Al-Thahhan, Maḥmûd, 1415 H, Taysir Mushthalah al-Ḥadîts, Iskandaria: Markaz al-Huda li al-Dirasat

Al-Tirmidzî, Muḥammad bin ‘Isa bin Sawrah bin Mûsâ bin al-Dhahhak (209-297 H), 1996, al-Jâmi' al-Kabîr (Sunan al-Tirmidzî), Pen-tahqîq: Basysyar ‘Awwad Ma’ruf, Beirut: Dar al-GḤarb al-Islam

--------, 1968, al-Jâmi' al-Sḥahîḥ (Sunan al-Tirmidzî), Cet. Ke-2, Pen-tahqîq: Muḥammad Fu`ad ‘Abd al-Bâqî, t.tp.: Mushthafâ al-Bâbî al-Ḥalabî

Al-Warjalânî, Abî Ya'qûb Yûsuf bin Ibrâhîm (w. 570 H), (ed), 2003, Kitâb al- Tartiib fî al-Sḥahîḥ min Ḥadîts al-Rasûl Saw, wa Yasytamil ‘Alâ: 1-al- Jâmi' al-Sḥahîḥ Musnad al-Imâm al-Rabî’, 2-Âtsâr al-Rabî' fî al-Ḥujjaḧ ‘Alâ Mukhâlifîh, 3-Riwâyât Abî Sufyân ‘An al-Rabî', 4-Riwâyât al- Imâm Aflaḥ ‘An Abî Ghânim, 5-Marâsîl al-Imâm Jâbir bin Zayd, al- Ḥamrîyaḧ: Maktabah Masqath

Weinsinck, A.J. (w. 1939), 1969, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfâzh al-Hadîts, Leiden: Briel
Published
2017-06-20
How to Cite
Husni, H. (2017, June 20). HADIS EKONOMI KEUNTUNGAN TANPA MENANGGUNG RISIKO. Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe), 1(1), 13-44. Retrieved from https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/jeskape/article/view/335